کاربرد پسته مشهد در درمان بیماری نقرص حاد

مطالعات آزمایشگاهی اخیر و مطالعات انجام شده بر روی حیوانات نشان می دهد که خواص سالم پسته مشهد را می توان تا حدی به محتوای آنتی اکسیدان های غذایی آجیل نسبت داد.

جنتیله و همکاران (مرجع Gentile، Allegra و Angileri60) اثرات یک عصاره آبدوست P. vera L. را بر تولید گونه‌های اکسیژن فعال در سلول‌های ماکروفاژ RAW 264.7 ارزیابی کردند.

کاهش وابسته به دوز در تولید گونه‌های اکسیژن فعال ناشی از لیپوپلی‌ساکارید (LPS) هنگامی مشاهده شد که سلول‌ها با غلظت‌های مختلف عصاره آبدوست انکوبه شدند، که نشان‌دهنده پروآنتوسیانیدین‌ها به عنوان اجزای فعال زیستی مسئول این اثر است.

به طور مشابه، انکوباسیون ماکروفاژهای موش RAW 264.7 با عصاره روغن پسته به مدت 24 ساعت باعث کاهش برخی نشانگرهای التهابی ناشی از LPS مانند Ifit-2، TNF-α و IL-6 شد .

پسته

این عصاره روغنی پسته همچنین بیان Ifirt-2، TNF-α، IL-6 و IL-1β را به ترتیب 78، 55، 58 و 35 درصد در پاسخ به تحریک LPS همان سلول ها کاهش داد.

در دو مطالعه روی موش‌ها، افزایش فعالیت آنزیمی آنتی‌اکسیدانی در حیواناتی که به مدت 8 هفته با پسته تغذیه شده بودند مشاهده شد.

در مطالعه اول، موش‌ها به سه گروه دوازده تایی تقسیم شدند و به یک گروه کنترل با رژیم غذایی استاندارد و دو گروه پسته با رژیم غذایی استاندارد حاوی 20 یا 40 درصد انرژی به شکل پسته تقسیم شدند.

افزایش معنی داری در فعالیت های پاراکسوناز 1 (PON1) و آریل استراز، هر دو نشانگر ظرفیت آنتی اکسیدانی، در هر دو گروه مکمل با پسته در مقایسه با گروه کنترل پس از 10 هفته مداخله نشان داده شدکنترل سیری و وزن بدن
با وجود این واقعیت که آجیل، از جمله پسته، حاوی مقدار قابل توجهی چربی است و مواد غذایی پرانرژی هستند، چندین مطالعه اپیدمیولوژیک شواهد قوی ارائه کرده اند که نشان می دهد مصرف آجیل نه با افزایش وزن و نه با افزایش خطر چاقی مرتبط است.

علاوه بر این، کارآزمایی‌های بالینی مختلفی برای ارزیابی تأثیر آجیل بر وزن بدن انجام شده است، اما تنها تعداد کمی برای ارزیابی وزن بدن به عنوان نتیجه اصلی طراحی شده‌اند.